Kako do hiše Lumar?

Vsekakor ima vsak, ki pomisli na nas, že idejo ali pa vsaj željo po hiši - svojem novem domu. To sicer ni dovolj, saj je potrebno vašo idejo realizirati na papirju v obliki idejnega projekta.


Ideja

Vsekakor ima vsak, ki pomisli na nas, že idejo ali pa vsaj željo po hiši - svojem novem domu. To sicer ni dovolj, saj je potrebno vašo idejo realizirati na papirju v obliki idejnega projekta. Za to nalogo si lahko izberete katerega koli arhitekta, katerega oblikovanje vam je blizu. Vedno pa vam je na voljo za izhodišče in razmišljanje celoten spekter naših montažnih hiš iz kataloga, pri katerih se z arhitekti dogovorite za morebitne prilagoditve glede na vaše želje, potrebe ali omejitve lokacije.

Z našim arhitektom v dveh ali treh srečanjih oblikujete končno zasnovo vašega doma po vaših željah tako glede prostornosti, oblike, razporeditve, ... Naš arhitekt vam bo svetoval tudi glede tehnologije in prednosti bivanja pri izbiri različnih tehnologij, ki v določeni meri že tudi lahko vplivajo na vaš idejni projekt. Kot prednost, na katero bi vas opozorili v primeru izbire našega arhitekta, je tudi racionalnost ideje, ki se prenese na papir. Prevečkrat se stranke srečajo z idejnimi projekti, kjer arhitekti ne opozorijo na cenovno komponento elementov projektiranja, ter se zato izračun konča nad kupčevo predvideno finančno konstrukcijo.

Vsekakor ste s tem opravili prvi korak, saj imate izrisan svoj dom v idejnem projektu, temu pa sledi priprava ponudbe z opisom vseh možnosti glede nivoja in tehnologije energetske varčnosti. Prav tako pa lahko nadaljujete pot v projektiranje, za katerega se prav gotovo priporočamo pri Lumarju, saj je v tej fazi najpomembnejša izbira pravih tehnologij in detajlov vezanih na tehnološko izvedbo vaše hiše.


Dokumentacija

Postopek za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za gradnjo hiše je dolgotrajen in zapleten. Vsekakor vam priporočamo, da za pridobitev gradbenega dovoljenja z vsemi potrebnimi soglasji poiščete strokovnjake in jih pooblastite, da to storijo v vašem imenu. Tudi za ta del poti smo vam pri Lumarju na razpolago, saj lahko poskrbimo za prav vso dokumentacijo. Začne se že pri pridobitvi lokacijske informacije, ki vam definira pogoje kaj, v kakšni obliki in kakšni velikosti lahko gradite na svojem izbranem zemljišču. Tudi, če potrebujete geodetske izmere ali parcelacije, smo pravi naslov.

 

1. Lokacijska informacija

Na pristojni upravni enoti še pred nakupom zemljišča pridobite lokacijsko informacijo. Iz nje lahko razberemo:

  • ali je parcela zazidljiva ter 
  • kakšen objekt in pod kakšnimi pogoji lahko zgradimo na izbrani parceli. 

Bodite pozorni predvsem na maksimalno dovoljeno pozidanost, faktor izrabe, etažnost, naklon strešine, pogoje dostopa, varstvena območja, itn. Vloga za izdajo lokacijske informacije se vloži na upravni enoti, na območju katere se zemljišče nahaja.

 

Preverite tudi v zemljiški knjigi

Svetujemo vam, da pred nakupom zemljišča preverite še lastništvo zemljišča ali je prodajalec vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik zemljišča. Prav tako preverite ali na nepremičnini morebiti ne obstajajo določena bremena, kot na primer hipoteke, služnostne in predkupne pravice. Stanje bremen je priporočljivo preverjati večkrat, tako pri sestavljanju in podpisovanju pogodbe, kot pred plačilom. Ne pozabite, da mora biti pri nakupu zemljišča podpis prodajalca notarsko overjen.

  

2. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

Po nakupu parcele se na podlagi zahtev lokacijske informacije lotite dokončne izbire projekta in partnerja, ki vam bo pripravil vso potrebno dokumentacijo in vas peljal skozi celoten postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Projektna dokumentacija vključuje:

  • Idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), ki je v bistvu načrt objekta z merami, tlorisi, prerezi, prikaz odmikov objekta od sosednjih zemljišč, prikaz minimalne komunalne oskrbe, prikaz prometnih in funkcionalnih površin ter varstvenih območij; 
  • Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), ki mora vsebovati vse podatke na osnovi katerih se bodo lahko mnenjedajalci opredelili o skladnosti dokumentacije s predpisi, upravni organ pa sprejel odločitev o izdaji gradbenega dovoljenja. DGD mora vsebovati tehnično poročilo z opisom gradnje, grafične in lokacijske  prikaze  ter opise, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje. Pridobiti je potrebno mnenje komunalnega, elektrodistribucijskega podjetja ter mnenja, navedena v lokacijski informaciji.

 

3. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja

Ko je vsa projektna dokumentacija pripravljena, so pridobljena mnenja, plačana taksa in komunalni prispevek, se na upravni enoti odda Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Upravna enota mora, potem, ko je bila oddana popolna vloga izročiti gradbeno dovoljenje v 60 dneh.

 

4. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

S pravnomočnim gradbenim dovoljenjem v roki boste lahko pričeli z montažno gradnjo. Še prej ste na pristojni upravni enoti dolžni prijaviti začetek gradnje, kar morate storiti najkasneje osem dni pred začetkom gradnje. 

Prijavi boste morali priložiti Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), s katero  izvajalec dobi strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje. PZI sestavljajo vodilni načrt projektne dokumentacije za izvedbo projekta in načrti, s pomočjo katerih nadzornik preverja in skrbi, da poteka gradnja tako, kot je v projektu navedeno. PZI zajema natančen popis vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, popis materiala,  predračunske stroške posameznih del, opis in grafično predstavitev tehničnih rešitev, podrobni elektro, strojni, statični načrt. PZI vam kot investitorju omogoča pregled in nadzor gradnje in predstavlja informacijo o predvidenih stroških gradnje.

 

5. Uporabno dovoljenje in Projektna dokumentacija izvedenih del

Pred vselitvijo v hišo boste morali na upravni enoti pridobiti še uporabno dovoljenje, po novi zakonodaji je potrebno pridobiti uporabo dovoljenje za vse stanovanjske stavbe, za kar boste morali predložiti: 

  • Projektno dokumentacijo izvedenih del in
  • Dokazilo o zanesljivosti objekta.

Pridobljeno uporabno dovoljenje je pogoj za določitev hišne številke in priklop elektrike, zato je pomembno, da so dela dokončana in skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem.


Svetovanje

Za vas smo vedno na voljo za svetovanje glede vsega kar zadeva celoten proces, od vaše želje za nov dom do vselitve vanj. Glede na izkušnje se zavedamo, da se odločitev za izgradnjo novega doma sprejme vsakih nekaj desetletij in v tem času se, tudi če ste to že počeli, marsikaj spremeni. Nove tehnologije, ki vam nudijo bistveno višjo kakovost bivanja so postale tako kompleksne, da vam priporočamo naše svetovanje, saj oprema, za katero vas bodo prepričevali trgovci mora delovati v hiši kot celota.

Lahko nas pokličete ali nam pošljete sporočilo po elektronski pošti, vedno pa se lahko oglasite pri nas, kjer vam z veseljem razkažemo naše proizvode kot tudi proizvodnjo montažnih hiš.


Projektiranje

Razlogov zakaj smo prepričani, da je smiselno zaupanje za projektiranje prepustiti Lumar strokovnjakom, je veliko. Vsekakor reference podjetja Lumar, kot podjetja z največ postavljenimi skoraj nič-energijskimi hišami in objekti s porabo energije pod 15kWh/m2a v Sloveniji, govorijo zase. Vse naše izkušnje iz več kot 2.100 postavljenih objektov, se prenašajo v vaš nov dom in prav vsaka podrobnost, s katero smo se v preteklosti srečali, je rešena.

 

Idejni projekt (IP)

Je podrobneje opisan v poglavju Ideja. Pripravljajo ga arhitekti, ki si jih izberite glede na svoj stil hiše. V kolikor ideje o vaši novi hiši še nimate v celoti razdelane predlagamo, da prelistate naše kataloge, stopite v kontakt z nami in uredili vam bomo svetovanje našega arhitekta.

 

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) 

Je projektna dokumentacija, ki nastane na osnovi vašega idejnega projekta in v katero se seveda lahko vključijo tudi morebitne spremembe, za katere ste se vmes odločili. Najpomembnejša lastnost je upoštevanje vseh projektnih pogojev značilnih za vašo lokacijo, saj je od tega odvisna hitrost pridobitve gradbenega dovoljenja. DGD že mora obsegati: definicijo lokacije sten, njenih debelin, strehe, vseh zunanjih gabaritov objekta in postavitve ter orientiranosti objekta na lokaciji. Tukaj je zadeva že nekoliko bolj resna, saj po pridobljenem gradbenem dovoljenju, ni več možno spreminjati gabaritov objekta. DGD vsebuje tudi že glavne elemente konstrukcije pod hišo: ali temeljne plošče ali kleti – odvisno od tega kar želite ali pa kar je dovoljeno v lokacijski informaciji vaše gradbene parcele. Prav tako so v projektu že vrisani dostopi in priključki na osnovi katerih pridobite vsa, za gradbeno dovoljenje potrebna, soglasja.

 

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) 

Je projekt po katerem se izvede vaš objekt. V skladu z Gradbenim zakonom (GZ) morajo biti upoštevani vsi bistveni elementi iz DGD, s katerim ste pridobili gradbeno dovoljenje. Vsekakor v veliki večini primerov izvajamo PZI dokumentacijo na Lumarju, saj prav gotovo najbolje poznamo svoj produkt in vam tako najlažje svetujemo. PZI vsebuje namreč natančno kotirane strojne in elektro instalacije, kar je še posebej pomembno pri višjem razredu energetsko varčnih objektov. Ob arhitekturnem delu PZI so v njem vključeni še Projekt elektro instalacij, Projekt strojnih instalacij, statika in tudi okolje. Na Lumarju vam v sklopu PZI hiše izdelamo tudi PZI temeljne plošče ali kleti s popisi, na osnovi katerih lahko poiščete za vas najugodnejšo ponudbo za izvedbo gradbenih del.

 

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) 

Je dokumentacija, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki je z Gradbenim zakonom obvezno za vse stanovanjske stavbe. Vključuje tudi urbanistične grafične podloge.


Financiranje

Financiranje vašega doma lahko izvedete na način, ki vam je dosegljiv in v danem trenutku najprimernejši. Krediti in njihova ugodnost je različna od banke do banke, se pa glede na razmere ti podatki tudi redno spreminjajo. Posebej bi izpostavili t.i. ekološke kredite, ki imajo ob dokazilih, da gradite energetsko varčno hišo, trenutno prav gotovo najugodnejše pogoje. V sodelovanju z bankami bomo poiskali najbolj ugodno obliko financiranja vaše nove hiše. Vedno se trudimo, da vam ob vrhunski kakovosti naših montažnih hiš, zagotovimo tudi najugodnejše financiranje. O aktualnem stanju financiranja vas seznanjamo na dnevih odprtih vrat in ob obisku našega podjetja.

Prav tako pa je mogoče pridobiti kredit pri Eko skladu RS, ki spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikami pomoči. Gre za kreditiranje naložb v sončne ogrevalne sisteme, celovite obnove eno ali dvostanovanjskih stavb in skoraj nič-energijske novo grajene stanovanjske objekte in nekatere posamezne ukrepe v okviru obnove obstoječih stanovanjskih stavb.


Subvencije

Vsi, ki se zanimate za energetsko varčne objekte ste že vsaj delno seznanjeni s subvencijami, ki jih kot kupec lahko dobite ob odločitvi za nakup energetsko varčne ali pasivne hiše ter nekatere tehnološke komponente. Tudi, če o tem poglavju ne veste še ničesar, ni potrebno skrbeti, saj vam v Lumarju svetujemo glede vaših odločitev in vam pojasnimo prednosti in slabosti nekaterih tehnologij v primerjavi z nabavnimi cenami, izkoristki oz. prihranki v eksploatacijski dobi vaše hiše ter pridobljenimi sredstvi iz naslova subvencij. Ob nakupu hiše Lumar vam pomagamo urediti vso potrebno dokumentacijo za pridobitev takšnih subvencij, saj tudi sami izvajamo izračune energetske bilance (PHPP). Paketi hiš v naših cenikih so pripravljeni prav z namenom najboljšega možnega razmerja med ceno, energetsko učinkovitostjo ter pridobljenimi sredstvi iz naslova subvencij.

Možno je pridobiti subvencijo za določene razrede energijske varčnosti objekta (osnova za to je PHPP izračun, ki vam ga pripravimo v Lumarju), subvencije za različne toplotne črpalke glede na njihove izkoristke, subvencije za prezračevanje objekta z rekuperacijo glede na izkoristke prezračevalnih naprav, subvencije za solarne ogrevalne sisteme – ti so v primeru uporabe plinskega kotla obvezni, subvencije za uporabe lesne biomase ...

Zaradi odličnega poznavanje področja priporočamo, da se za nasvete o najboljši in najracionalnejši rešitvi za vašo hišo obrnete na nas in skupaj bomo optimirali vaše ideje.


Izvedbene faze gradnje

Z izbiro fleksibilnih izvedbenih faz gradnje hiše Lumar boste korak bližje vašim sanjam o lastnem domu. Ne glede na dejstvo, da več kot 95 % hiš naredimo v fazi "finaliziran objekt" in smo specializirani v gradnji »finaliziran objekt«, kjer se kot kupec izognete vsem nepotrebnim usklajevanjem s podizvajalci in imate samo enega sogovornika do popolne primopredaje, lahko pri nas kupite hišo v treh možnih oblikah:
1. zunaj dokončan objekt,
2. delno finaliziran objekt in
3. finaliziran objekt.

Kljub izbiri posamezne izvedbene faze gradnje v Lumarju nismo togi. Čeprav ste predhodno pogodbeno dorekli predvideno izvedbo faze gradnje, se lahko še tudi kasneje dogovorite za praktično vse možne kombinacije.

Pomen: S- serijsko; O- opcijsko; / -ni mogoča izvedba.

Opis ponudbe Zunaj dokončan objekt Delno finaliziran objekt Finaliziran objekt
Konstrukcija zunanjih sten S S S
Konstrukcija notranjih sten S S S
Stropna konstrukcija S S S
Strešna konstrukcija S S S
Cevni razvod kot predpriprava v zunanjih in notranjih stenah S S S
Vsa okna so vgrajena po principu zrakotesne gradnje S S S
Zunanje in notranje okenske police S S S
Vhodna vrata S S S
Fasadni sistem S S S
Krovsko-kleparska dela S S S
Notranje predelne stene S S S
Delavniška dokumentacija S S S
Izpolnitev vloge za Eko sklad S S S
Transport S S S
Avtodvigalo S S S
Gradbeni oder S S S
Montaža S S S
Zavarovanje gradbišča S S S
Gradbiščni WC S S S
Grobi razvod elektrike (brez stikal, vtičnic in vezave notranje omarice) / S S
Grobi razvod vode / S S
Drugi načini ogrevanja: talno, toplotne črpalke ter drugi viri ogrevanja / S S
Prezračevanje z rekuperacijo zraka  / S S
Estrih / S S
Suhomontažno zapiranje stropov in sanitarnih sten (brez bandažiranja, kitanja, glajenja in pleskanja) O S S
Fina montaža elektrike / / S
Slikopleskarska obdelava vseh notranjih sten in stropov v nadstandarni izvedbi kakovosti Q3 – celostensko kitanje, glajenje in brušenje z dvakratnim nanosom disperzijske bele barve / / S
Sanitarna oprema, armature ter tipke za podometne kotličke / / S
Keramičarska in parketarska dela / / S
Notranje stopnice / / S
Notranja vrata / / S
Končno čiščenje objekta / / S
Zavarovanje vašega doma z nadstandardnim paketom zavarovanja Lumar / / S

 

Pri vseh izvedbah montažne gradnje so mogoče proti doplačilu OPCIJE:
- senčila, fasadne obloge (les, fasadne plošče...), dimnik za kamin, fasadni podzidek, projektna dokumentacija, nadstrešek, pergola, garaža in ureditev terase.


Oprema

V ponudbi »hiša na ključ« po sistemu Lumar vam ponudimo celotno izvedbo vaše hiše, kjer v opisu ponudbe najdete popolne definicije vse opreme in materialov, ki se bodo vgradili. Vsi v osnovi ponujeni materiali sodijo v srednji in višji srednji kakovostni razred, pri čemer posebno pozornost namenjamo skrbni izbiri naših dobaviteljev, v smislu kvalitete, dobavnih in garancijskih rokov ter kasnejšega servisa.

V Lumarju se zavedamo individualnih želja in potreb naših kupcev, zato je možno menjavati vso opremo in materiale predvidene za finalizacijo vašega doma. Pred izvedbo, približno 60 dni pred začetkom proizvodnje, povabimo kupca na vzorčenje materialov. Na tem sestanku se definirajo vsi elementi vaše hiše po vaših željah in možnostih dobaviteljev - lastnosti in barve fasad, notranjih prostorov, sanitarne opreme,tipa in barve stavbnega pohištva, kljuk, notranjih in zunanjih vrat, kritine, parketa, oblog na dimniku, strojne in elektro fino montaže ...


Garancija

Ena najpomembnejših karakteristik Lumarja je razvoj in kontrola kakovosti. Kronološko sistematični razvoj vsakega detajla, vezano na estetski izgled, še posebej pa tehnološki razvoj iz vidika gradbene fizike in s tem povezane kvalitete bivanja uporabnikov hiš Lumar, nam daje samozavest. Samozavest v tolikšni meri, da pri nakupu hiše Lumar dobite 35 let garancije na konstrukcijsko stabilnost in trdnost objekta. Seveda je tudi pri opremi posebna pozornost namenjena čim daljšim garancijskim rokom dobaviteljev, kar je eden od pomembnih faktorjev pri izbiri le-teh. S stalnimi in zanesljivimi podizvajalci obrtniško instalacijskih del, pa je zagotovljena strokovna vgradnja in svetovanje, kot tudi servis izven garancijskih rokov vgrajene opreme.


Vzdrževanje

Življenjska doba montažne hiše je povsem primerljiva s klasično zidano, seveda ob rednem in pravilnem vzdrževanju. Določeni deli montažne hiše pa imajo zaradi svoje kakovosti tudi daljšo življenjsko dobo. Pri montažni hiši, kot pri vsaki drugi, je potrebno redno pregledovati streho, žlebove, stavbno-mizarske izdelke … V Lumarju kupcem hiš ob prevzemu hiše predamo knjižico z nasveti vzdrževanja montažne hiše in pravilne uporabe sistemov le-te. Prav tako pa smo vam vseskozi na voljo za vsa morebitna vprašanja.

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn