NOVICE

02. 10. 2020

Razvojni projekti podjetja LUMAR

Lumar je razvojno in inovativno naravnano podjetje. Zato v sklopu razvojnega oddelka podjetja razvijamo produkte in rešitve, ki so energetsko učinkovite, trajnostne in v svojem življenjskem ciklu minimalno obremenjujejo okolje.

Lumar - Razvojni projekti podjetja LUMAR


 

RAZVOJ EKOLOŠKEGA LESENEGA PLOSKOVNEGA ELEMENTA IQWOOD ZA STRATEŠKI TRAJNOSTI PREBOJ V GRADBENIŠTVU

 

 

Predstavljen RRI projekt pomeni nadaljnji razvoj inovativnega in patentiranega lesenega konstrukcijskega sistema, katerega osnovni gradnik je masiven lesen stenski element, ki je trenutno edini ploskovni gradbeni element, ki se proizvaja v slovenskem prostoru in za katerega je bilo podeljeno tudi srebrno nacionalno priznanje za inovacije GZS. Gre za edinstven lesen konstrukcijski sistem gradnje, ki temelji na izključno uporabi slovenskega lesa in znanja ter temelji na okolju in človeku prijaznemu načinu gradnje brez uporabe lepil in drugih veziv. Predmet RRI projekta je Razvoj ekološkega lesenega ploskovnega elementa iQwood za strateški trajnostni preboj v gradbeništvu s katerim bomo produkt, ki se danes v prvi vrsti uporablja za gradnjo enostanovanjskih hiš razvili do te mere, da bo primeren za gradnjo večetažnih in večstanovanjskih ter javnih objektov. Projekt je zasnovan tako, da celovito pristopa k razvoju novih inovativnih rešitev, ki so zajete znotraj ključnih ciljev projekta: povečanja strižne trdnosti in strižne nosilnosti križno mozničenih lesenih sten, razvoja računskega modela in postopkov, ki bodo omogočili projektantom stavb lažjo uporabo novega proizvoda, razvoja dodatnih tehničnih možnosti za uporabo drugih drevesnih vrst, katere se danes še ne uporabljajo primarno za konstrukcijske namene, kot tudi vrednotenje okoljskih parametrov, ki bodo zagotavljali razvoj produkta skladno z najvišjimi okoljskimi standardi. Celovitost razvojnega projekta podkrepijo razvojne aktivnosti s področja optimizacije tehnoloških procesov in porabe vhodnih materialov. Znotraj teh aktivnosti bomo zagotovili, da bo pri razvoju produkta upoštevan tudi razvojni potencial optimirane porabe vhodnega materiala, kar bo rezultiralo tako v manjši potrebni vhodni količini materiala kakor tudi manjšem odpadu tekom proizvodnega procesa. Ključna prednost projekta v primerjavi z ostalimi primerljivimi proizvodi na trgu je ta, da z razvojem proizvoda spodbujamo celotno lesnopredelovalno industrijo v Sloveniji na račun produktov z najvišjo dodano vrednostjo v panogi, kar predstavlja eno ključnih strateških usmeritev Slovenije.

 

Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU ter je del evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO«. Skupna vrednost projekta znaša 558.561,84 EUR, višina sofinanciranja iz mehanizma znaša 299.930,60 EUR.

 

Trajanje projekta: 01/2023 - 12/2024

 


 

TRAJNOSTNA TRANSFORMACIJA POSLOVANJA PODJETJA LUMAR (TST LUMAR)

 

 

Podjetje LUMAR IG d.o.o. je v okviru javnega razpisa javne agencije SPIRIT Slovenija »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, uspešno prijavilo projektno idejo z naslovom »Trajnostna transformacija poslovanja podjetja LUMAR (TST LUMAR)«

S projektom želimo v podjetju vzpostaviti sodoben in učinkovit poslovni model in proces, ki bo z družbenega, socialnega in ekonomskega vidika zadovoljeval vse deležnike podjetja – od lastnikov, do zaposlenih, poslovnih partnerjev, naših kupcev, mikro in makro okolja v katerem delujemo in živimo.

Naložba je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Evropskega sklada za regionalni razvoj in SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

POVPRAŠEVANJA ZA ZUNANJE IZVAJALCE:

Povpraševanje za Svetovanje s področja razvoja in optimizacije delovnih procesov in organizacije poslovanja podjetja

Povpraševanje za Svetovanje s področja razvoja kadrov in HR v podjetju

Povpraševanje za Svetovanje s področja razvoja blagovne znamke

 


 

DIGITALIZACIJA POSLOVANJA PODJETJA LUMAR IG D.O.O.

 

 

Podjetje LUMAR IG d.o.o. je v okviru javnega razpisa Slovenskega podjetniškega Sklada - P4D 2019 -2023 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP, prijavilo projektno idejo »Digitalizacija poslovanja podjetja Lumar IG d.o.o.«, s katero želimo realizirati ene izmed ključnih projektov naše trajnostne digitalne strategije in uvesti nekatere digitalne prakse v naš delovni proces s katerimi bomo v podjetju vzpostaviti sodoben in učinkovit poslovni model in proces, ki bo zadovoljeval vse deležnike v celotni globalni verigi vrednosti – od lastnikov, do zaposlenih, poslovnih partnerjev, naših kupcev, mikro in makro okolja v katerem delujemo, trajnostnega in okoljskega vidika, itd.

Naložba je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Javnega Sklada Republike Slovenije za podjetništvo.

 


 

Naziv operacije:
INTEGRIRAN STAVBNI KOMPOZIT Z UMETNO INTELIGENCO – AIPAN (Artificial Inteligence Pannel)

 

 

Opis operacije:

Namen projekta AIPAN je razvoj inovativnih stavbnih komponent (tlakov), katerih ključna prednost bo bistveno poenostavljen in časovno učinkovit način polaganja tlakov v primerjavi z obstoječo »mokro« tehniko ter integracija le-teh v koncept pametne hiše. Cilji projekta so znižati končno ceno tlakov, zagotoviti hitrejše polaganje tlakov, razvit napreden in cenovno ugoden kapacitivni senzor za mikrolokalizacijo ljudi v stavbah, razvoj umetne inteligence za mikrolokalizirano talno gretje ter vzpostavitev demonstracijske linije za AIPAN panele. Rezultat projekta bo prefabriciran kompozitni AIPAN panel, ki ga bo od talne priprave, hidro izolacije pa vse do zaključnega sloja talne obloge za enostanovanjsko pritlično hišo mogoče namestiti v dveh dneh! Panel bo vključeval tudi revolucionarno, na kapacitivnosti temelječo tehnologijo »čutenja« mikro lokacije oseb. Z realizacijo projekta bomo demonstrirali ter naredili ključne korake do globalnega trga za vrsto predhodno razvitih parcialnih visokotehnoloških rešitev, ki smo jih konzorcijski partnerji v AIPAN projektu povezali v integrirano prebojno rešitev. Operacija se je začela 1.10.2019 in bo trajala do 31.5.2022. Vrednost sofinanciranja celotne operacije znaša 4.924.519,90 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si). Partnerji v konzorcijskem projektu so FRAGMAT TIM d.o.o., ALPOD d.o.o., ELGOLINE d.o.o., INTECH-LES, d.o.o., KOLEKTOR KOLING d.o.o., LUMAR IG d.o.o., CBD d.o.o., TKC d.o.o. Ljubljana in WINTEH d.o.o..

     


 

RAZVOJ MULTIFUNKCIJSKEGA KLIMATSKO AKTIVNEGA
NOSILNEGA OVOJA OBJEKTOV (DOM+)

 

 

Podjetje LUMAR IG, d.o.o. je član konzorcija, ki je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport "Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)" za sofinanciranje operacije »RAZVOJ MULTIFUNKCIJSKEGA KLIMATSKO AKTIVNEGA NOSILNEGA OVOJA OBJEKTOV (DOM+)«, ki jo delno financira Evropska unija iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

Temeljni cilj projekta DOM+ je izboljšati kakovost bivalnega okolja s pomočjo naravnih principov, ki temeljijo na najsodobnejših dognanjih ter visokotehnoloških rešitvah. Z našim projektom bomo radikalno spremenili paradigmo ločenosti stavbnih elementov in funkcionalnosti ter pameti. Razvili bomo čim bolj tesno in naravno integracijo funkcionalnosti in pameti neposredno v samo zasnovo in materiale stenskih ovojev. Tako bomo s pomočjo »naravnih« rešitev dosegli višji nivo pameti in funkcionalnosti pretežno brez dodane elektronike in drugih sekundarnih rešitev.

Partnerji:

  1. (Koordinator) INTECH-LES, razvojni center, d.o.o.
  2. FRAGMAT TIM Tovarna izolacijskega materiala d.o.o.
  3. LUMAR INŽENIRING podjetje za inženiring in storitve d.o.o.
  4. Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
  5. KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o.

Več informacij o samem projektu lahko najdete na spletnem naslovu http://dom-plus.si/

     


 

INTELIGENTNI DOM NOVE GENERACIJE
ZASNOVAN NA PAMETNIH NAPRAVAH IN
LESU

 

 

Podjetje LUMAR IG, d.o.o. je član konzorcija, ki je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »RRI v verigah in mrežah vrednosti« – sklop 1: » Spodbujanje izvajanja raziskovalno - razvojnih programov (TRL 3-6)« za sofinanciranje operacije »Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu – IQ DOM«, ki jo delno financira Evropska unija iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba: Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu; specifični cilj: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.

 

 

V okviru programa IQ DOM bomo razvili tehnološke rešitve katere bodo povezane med seboj tvorile »Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu«. Tak dom bo zgrajen iz človeku prijaznih naravnih materialih – zlasti lesu, ter bo hkrati predstavljal novo paradigmo na področju prilaganja človeku z neinvazivno umetno inteligenco. Značilnost razvitih tehnologij oziroma končnih gradnikov bo integracija, adaptivnost ter napredna človeku prijazna inteligenca. V procesu sestave bo integrirana celotna lesna veriga Slovenskega lesa.

Rešitve, ki jih bomo razvili v okviru programa pokrivajo vsa fokusna področja in tehnologije prednostnega področja Pametne zgradbe in dom z lesno verigo Slovenske Strategije Pametne specializacije S4 napredne bivalne enote, napredni na lesu temelječi gradbeni materiali, kompoziti in produkti, pametne, tihe in varčne naprave ter inteligentni sistem upravljanja z energetsko avtonomijo. Raziskave in razvoj bomo izvajali v okviru renomiranih univerz in uspešnih podjetij s čimer bomo zagotovili njihovo mednarodno konkurenčnost, objavljivost, funkcionalnost in širok tržni potencial. Razvili bomo vrhunske rešitve na področju naprednih bivalnih enot, ki bodo predstavljale presežek na evropskem in svetovnem trgu. Vsi elementi skupaj bodo tvorili celoto inteligentnega, najbolj multidisciplinarno dodelanega in povezanega bivalnega okolja do sedaj v Sloveniji ter morda celo na ravni celotne EU. Več o projektu si lahko preberete spletni strani IQ DOM.

Ostale novice

facebook
Youtube
LinkedIn
instagram
LinkedIn